МК | SHQ | EN
 
Општинскиот гласник претставува службен весник во рамки на една општина како законска обврска на сите единици на локалната самоуправа. Во него се објавуваат сите важечки прописи (статут, програми, планови, одлуки и други прописи утврдени со закон) кои се донесени од страна на Советот на општината. Според членот 62, став 4, донесените прописи се објавуваат во службениот гласник на општината најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување.

Иако општините немаат законска обврска да ги објавуваат на своите интернет страни, сепак за потребите на интернет страната Дај предлог како и за полесна достапност до нив за сите оние оние кои имаат потреба од увид во истите, во подменито на општински гласници, ќе може да се најдат и во електронска верзија. 
Loading

СЛЕДЕТЕ НЕ НА
Facebook   Twitter
РАЗГОВОР НА ТЕМА     |     ЛИНКОВИ     |     НПП     |     АНКЕТИ    
© Copyright 2012 | Министерство за локална самоуправа | Сите права задржани| Powered by EntireLogic